Sindikat pravosuđa Srbije – VAŽNO, VAŽNO

Prema informacijama koje smo dobili sa terena, Ministarstvo pravde dostavilo je dopis pravosudnim organima u kojem zahteva da rukovodioci dostave zahteve za odobravanje sredstava za isplatu novčane naknade, odnosno otpremnine za radnike za čijim radom je prestala potreba i koji su zaključili sporazum o prestanku radnog odnosa uz isplatu novčane naknade na osnovu člana 24. stav 3. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru.

U skladu sa ovim dopisom, takođe, jedan broj zaposlenih savetnika u Prekršajnom apelacionom sudu dobio je rešenja o neraspoređenosti i, prema prikupljenim obaveštenjima sa terena, jedini kriterijum bio je starosna dob tih lica.

Naglašavamo da, prema Zakonu o radu kao sistemskom zakonu koji se odnosi i na zaposlene u pravosuđu, poslodavac može za svoje potrebe da otkaže ugovor o radu zaposlenom ako usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena dođe do prestanka potrebe za obavljanjem određenog posla ili do smanjenja obima rada. Do smanjenja obima rada u pravosuđu nije došlo. Naprotiv!

Prema Zakonu o državnim službenicima, kao posebnom zakonu, ukoliko se menja pravilnik i neka radna mesta budu ukinuta ili broj državnih službenika smanjen, prekobrojni državni službenici premeštaju se na druga odgovarajuća radna mesta, a prednost imaju oni sa bojim ocenama u poslednje tri godine. Ukoliko odgovarajuće radno mesto ne postoji, prekobrojni državni službenik može, uz svoju saglasnost, biti premešten na niže radno mesto koje odgovara njegovoj stručnoj spremi. Tek ako takvo radno mesto ne postoji postaje neraspoređen. Žalba na rešenje kojim se utvrđuje da je službenik neraspoređen ne odlaže izvršenje ali može da se pokrene upravni postupak, odnosno upravni spor.

S obzirom na to da je kriterijum za rešenja o neraspoređivanju u Prekršajnom apelacionom sudu bila starost, jasno je da se radi o neposrednoj diskriminaciji. Nijedno lično svojstvo ne može da bude osnov za dovođenje zaposlenog lica u nepovoljniji položaj od ostalih lica u istoj ili sličnoj situaciji. Ovde je reč o očiglednom i jasnom diskriminatorskom postupanju.

Zbog svega prethodno navedenog, molim sve predsednike sindikalnih organizacija, kao i druge zaposlene, da mi dostavljaju informacije iz svojih organizacija o postupanju rukovodioca pravosudnih organa na dostavljeni zahtev Ministarstva pravde.

IZVOR: Sindikat pravosuđa Srbije

Be Sociable, Share!