POVEĆANJE KOEFICIJENTA ZA NAMEŠTENIKE

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika objavljen je u „Službenom glasniku“, broj 14/22 od 07.02.2022. godine.

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLATAMA

Prema Zakonu, osnovna plata određuje se množenjem koeficijenta sa osnovicom za obračun i isplatu plata. Osnovica je jedinstvena i utvrđuje se za svaku budžetsku godinu.

Osnovica za obračun i isplatu plata državnih službenika i nameštenika u „tipičnim“ sudovima, tužilaštvima i zavodima za izvršenje krivičnih sankcija iznosi 25.881,79 dinara koja se množi sa koeficijentom radnog mesta i tako se određuje osnovna plata.

Osnovica za obračun i isplatu plata državnih službenika i nameštenika u „netipičnim“ specijalnim sudovima i tužilaštvima, koji u skladu sa posebnim zakonom ostvaruju duplu platu, određena je osnovica u iznosu od 23.528,88 dinara.

Koeficijent za radno mesto nameštenika određuje se prema platnoj grupi u kojoj se radno mesto nalazi i množi sa osnovicom.

Prema novousvojenom izmenjenom Zakonu o platama državnih službenika i nameštenika koeficijenti za prve dve platne grupe ostali su isti, dok su se promenili od III do VI platne grupe. Najveće povećanje izmenom navedenog zakona dobiće nameštenici iz IV platne grupe, odnosno pravosudna straža, vozači, daktilografi, dostavljači, kuriri…

U nastavku slede iznosi zarada nameštenika obuhvaćenih zakonskom povišicom bez minulog rada i drugih primanja, s tim što svi zaposleni u sudovima i tužilaštvima, ali ne i zatvorima, bez obzira na visinu plate, primaju pomoć za poboljšanje materijalnog položaja u iznosu od 5.500,00 dinara.

III platna grupa prethodna zarada 1,9 x 25.881,79 = 49,175,40

Sada uvećana 1,96 x 25.881,79 dinara = 50.728,30 dinara

IV platna grupa prethodna zarada 1,5 x 25.881,79 = 38.822,68

Sada uvećana 1,71 x 25.881,79 dinara = 44.257,86 dinara

V platna grupa prethodna zarada 1,2 x 25.881 = 31.058,15

Sada kao uvećana 1,38 x 25.881.79 dinara = 35.716,87 dinara

VI platna grupa prethodna zarada 1×25.881.79 = 25.881.79

Sada kao uvećana 1,2 x 25.881,79 dinara = 31.058,15 dinara

V i VI platna grupa,

Svakako, i sa ovako uvećanim koeficijentima ne dostižu iznos zakonom garantovane minimalne zarade koja je odlukom Socijalno-ekonomskog saveta uvećana u 2022. godini za 9,4%, tako da će i dalje primati minimalnu zaradu na osnovu dodatnog korektivnog rešenja.

Tako će zaposleni koji pripadaju V i VI platnoj grupi u 2022. godini najnižu minimalnu zaradu primiti u februaru kada će iznositi 32.195,20 dinara, a najvišu u martu i avgustu koji imaju 184 radnih sati, odnosno kada će iznositi 37.024,48 dinara.

Izvor: Sindikat pravosuđa Srbije

Be Sociable, Share!